Acro | Fifty-Fit

Huishoudelijk reglement

Art.1.

 1. De vereniging draagt de naam Sealsportforiening ‘De Kompenye’
 2. De vereniging is ingeschreven onder dossiernummer V 3720 in het handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

 

Art.2. Zij heeft haar zetel te Drachtster Compagnie (Gemeente Smallingerland).

 

Art.3.   De vereniging is opgericht op 13 maart 1984 en bezit volledige echtsbevoegdheid door opneming van de Statuten in notariële akte d.d. 13 maart 1984. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Art.4.   Doel

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. het bevorderen van alle takken van zaalsport. Zij tracht dit doel te bereiken door het opzetten van afdelingen van elke tak van zaalsport.
 2. Het deelnemen aan competitie, toernooien enz.

 

Art.5.   Leden en donateurs

De vereniging kent:

 1. gewone leden; dit zijn jeugdleden, junioren, senioren, ereleden en leden van verdienste.

 

Art.6.

 1. Senioren zijn zij die op de eerste juli de leeftijd van achttien hebben bereikt.
 2. Junioren zijn zij die op de eerste juli de leeftijd van vijftien hebben bereikt
 3. Jeugdleden zijn zij die op de eerste juli de leeftijd van vijftien nog niet hebben bereikt 4. Gewone leden, uitgezonderd jeugdleden hebben stemrecht, één stem per lid.

 

Art.7.   Verplichting der leden

De leden zijn verplicht:

 1. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.
 2. de belangen van de vereniging en van de diverse takken van zaalsport niet te schaden.
 3. De overige verplichtingen welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien te aanvaarden en na te komen.
 4. Opgelegde boetes, veroorzaakt door eigen toedoen of nalaten, dienen te worden voldaan door het lid of team zelf.

 

Art.8.   Toelating der leden

 1. Wie lid van de vereniging wenst te worden deelt dit schriftelijk aan het bestuur mee. Voor de jeugdleden moet de aanmelding mede ondertekend zijn door de wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Het bestuur beslist in eerste instantie over toelating der leden
 3. Bij niet toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

Art. 9. Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  • overlijden van een lid
  • schriftelijke opzegging door een lid voor 1 juni
  • schriftelijke opzegging door de vereniging. Dit alles wordt behandeld in art 6. Punt 1c en 1d van de statuten
 2. Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (boekjaar) met inachtneming van twee maanden opzegtermijn, (dus voor 1 juni). Bij tussentijdse opzegging eindigt het lidmaatschap op het einde van het verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit.
 3. Een lid heeft recht tegen een opzegging van zijn lidmaatschap door tegen het bestuur in beroep te gaan (als omschreven in art. 6)

 

 

Art.10  Jaarlijkse bijdrage

 1. De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen.
 3. De jaarlijkse bijdrage is bij vooruitbetaling verschuldigd.

 

Art.11  Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris, die door de algemene vergadering worden benoemd.
 2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodat ieder lid na 3 jaar aftredend is. Een aftredend lid is terstond herkiesbaar.
 3. Een bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging, zoals omschreven in art.6 van de statuten.

 

Art.12.

 1. De secretaris notuleert bestuurs- en algemene vergaderingen welke door de voorzitter voor goedkeuring worden gerekend.
 2. De penningmeester beheert de financiën en geeft de algemene vergadering hiervan verslag hetgeen door een kascommissie wordt gecontroleerd.
 3. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
 4. Voorzitter en secretaris treden als zodanig naar buiten.

 

Art. 13                  Kascommissie

 1. De kascommissie bestaat uit tenminste twee personen heten geen bestuursleden mogen zijn.
 2. Een commissielid heeft maximaal twee achtereenvolgende jaren zitting.
 3. Ieder jaar wordt één nieuw lid benoemd tijdens de algemene ledenvergadering.
 4. Tijdens de algemene ledenvergadering dient verslag te worden uitgebracht inzake boeken en bescheiden van de vereniging.

 

Art. 14                  Algemene vergadering

 1. Deze wordt minstens 1 maal per jaar gehouden of zo vaak het bestuur of de algemeen vergadering dit wenselijk acht.
 2. Voorts is het bestuur verplicht: op verzoek van tenminste 15 temgerechtigde leden deze vergadering uit te schrijven (als omschreven in art.3 punt 3 der statuten).

 

Art. 15                  Stemming

 1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Over personen wordt schriftelijk en over zaken wordt hoofdelijk gestemd.