Acro | Fifty-Fit

Aan- en afmelden

Bij één van de bestuursleden.

Zoals in het de statuten en het huishoudelijk reglement beschreven staat kan eens per jaar het lidmaatschap schriftelijk opgezegd worden. Hiervoor verwijzen we naar art. 9 sub a. Afmeldingen dienen voor 1 juni plaats te vinden, komt een afmelding lidmaatschap na 1 juni schriftelijk binnen dan is er voor het gehele daaropvolgende seizoen nog contributie verschuldigd! Het huishoudelijk reglement is standaard als bijlage bij het inschrijfformulier toegevoegd.